Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2015 - 2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

Năm học 2015 - 2016

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

28

 

 

 

 

14

11

 

3

 

I

Giáo viên

20

11

9

 

 

12

8

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

3

1

2

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

3

Hóa

2

2

 

 

 

2

 

 

 

1 TPT

4

Sinh

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

5

Văn

3

2

1

 

 

3

 

 

 

 

6

Tiếng Anh

3

1

2

 

 

2

1

 

 

 

7

Lịch sử

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

8

GDCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Thể dục

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

10

Địa lý

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

11

Mỹ thuật

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

12

Tin học

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

13

Âm nhạc

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

6

2

4

 

 

1

2

 

3

 

1

Nhân viên văn thư

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

6

Nhân viên bảo vệ

2

 

2

 

 

 

 

 

2

 

7

Lao công

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

                                   

Việt Dân, ngày 30 tháng 5 năm 2016

                 Thủ trưởng đơn vị

 

                Nguyễn Tiến Dũng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu