Công khai ngân sách năm 2021  

Phân công giảng dạy học kì 2  

Dự thảo Tờ trình về việc quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.  

Dự thảo Tờ trình về việc quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Bản thuyết minh xác định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.  

Phụ lục thuyết minh xác định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2021-2022  

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2021-2022


Các trang: 1  2  3  4  5