Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC HÈ NĂM 2019


STT

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

03/06/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

2

04/06/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

3

05/06/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

4

06/06/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

5

07/06/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

6

10/06/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

7

11/06/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

8

14/06/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

9

17/06/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

10

18/06/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

11

19/06/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

12

20/06/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

13

21/06/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

14

24/06/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

15

25/06/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

16

26/06/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

17

27/06/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

18

28/06/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

19

01/07/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

20

02/07/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

21

03/07/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

22

04/07/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

23

05/07/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

24

08/07/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

25

09/07/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

26

10/07/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

27

11/07/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

28

12/07/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

29

15/07/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

30

16/07/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

31

17/07/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

32

18/07/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

33

19/07/2019

 

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

34

22/07/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

35

23/07/2019

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

36

24/07/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

37

25/07/2019

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

38

26/07/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

39

29/07/2019

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

40

30/07/2019

 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

Nhân viên

0327817586

0796316292

 

41

31/07/2019

Đào Thị Thanh Hoài

Phạm Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0974326670

0986558950

 

                                                                

                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                   (Đã ký)

 

                                                                   Đào Thị Thanh Hoài


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu