Thời khóa biểu


THỜI KHÓA BIỂU

(Áp dụng từ ngày 09/11/2015)

THỨ

TIẾT

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn - ThươngV

Toán - Phương

TD - Hằng

Sử - Phượng

Văn - Hoài

Hoá - Linh

Văn - Huyền

Sinh - Vân

3

Toán - Phương

NNgữ - Hạnh

Văn - Huyền

Văn - Phượng

Nhạc - ThươngV

TD - Hằng

MT - Thủy

Toán - Thương

4

NNgữ - Hạnh

Văn - Hiền

Toán - Thương

Sinh - Anh

NNgữ - Bích

Văn - Hoài

Địa - Lan

Văn - Huyền

5

Lý - Thương

MT - Thủy

Sinh - Anh

NNgữ - Hạnh

NGLL - Linh

NNgữ - Bích

Sinh - Vân

Địa - Lan

3

1

Toán - Phương

Nhạc - ThươngV

Tchọn - Huyền

Nhạc - Phượng

Toán - Hà

Văn - Hoài

TD - Hằng

Toán - Thương

2

Tchọn - Phương

TD - Mai

Toán - Thương

Toán - Hà

TD - Hằng

NNgữ - Bích

Sử - Hoài

Văn - Huyền

3

Văn - ThươngV

Sinh - Vân

GDCD - Hiền

TD - Hằng

Văn - Hoài

Toán - Hà

Tchọn - Thương

NNgữ - Bích

4

Văn - ThươngV

Toán - Phương

Văn - Huyền

Văn - Phượng

GDCD - Hiền

Sinh - Anh

Toán - Thương

TD - Hằng

5

Sinh - Vân

Sử - Phượng

 

 

Sinh - Anh

Nhạc - ThươngV

GDCD - Hiền

NGLL - Bích

4

1

GDCD - Phượng

Lý - Thương

Tchọn - Huyền

Địa - Lan

TD - Hằng

Toán - Hà

Hoá - Linh

Sinh - Vân

2

Toán - Phương

NNgữ - Hạnh

Địa - Lan

TD - Hằng

Toán - Hà

Văn - Hoài

Văn - Huyền

Hoá - Linh

3

NNgữ - Hạnh

GDCD - Phượng

MT - Thủy

CNghệ - Vân

Tchọn - Hà

Văn - Hoài

Toán - Thương

Văn - Huyền

4

 

Toán - Phương

CNghệ - Vân

Tchọn - Hà

MT - Thủy

Tchọn - Hoài

Tchọn - Thương

Văn - Huyền

5

 

NGLL - Vân

NNgữ - Hạnh

MT - Thủy

CNghệ - Phương

NGLL - Linh

Địa - Lan

Sử - Hoài

5

1

MT - Thủy

Sinh - Vân

Văn - Huyền

Lý - Huế

Toán - Hà

Tchọn - Hoài

TD - Hằng

Toán - Thương

2

Sinh - Vân

Văn - Hiền

Văn - Huyền

NNgữ - Hạnh

Tchọn - Hà

Sử - ThươngV

Toán - Thương

Lý - Huế

3

TD - Hằng

Tchọn- ThươngV

NNgữ - Hạnh

Tchọn - Hà

Văn - Hoài

GDCD - Hiền

Văn - Huyền

NNgữ - Bích

4

CNghệ - Bích

 

Toán - Thương

Toán - Hà

Văn - Hoài

TD - Hằng

Lý - Huế

Địa - Lan

5

NGLL - Vân

 

NGLL - Anh

NGLL - Hạnh

Sử - ThươngV

Lý - Huế

NNgữ - Bích

GDCD - Hiền

6

1

Tchọn - Phương

Địa - Lan

Sử - Phượng

Toán - Hà

NNgữ - Bích

Sử - ThươngV

Toán - Thương

Văn - Huyền

2

Văn - ThươngV

TD - Mai

Toán - Thương

NNgữ - Hạnh

Hoá - Linh

Toán - Hà

Văn - Huyền

CNghệ - Hiền

3

Toán - Phương

Văn - Hiền

Sinh - Anh

Văn - Phượng

Toán - Hà

Địa - Lan

Văn - Huyền

MT - Thủy

4

CNghệ - Bích

Văn - Hiền

NNgữ - Hạnh

Văn - Phượng

Địa - Lan

CNghệ - Phương

Hoá - Linh

Toán - Thương

5

Địa - Lan

CNghệ - Hạnh

Nhạc - Phượng

Sinh - Anh

Sử - ThươngV

MT - Thủy

NGLL - Bích

Hoá - Linh

7

1

TD - Hằng

CNghệ - Hạnh

Lý - Huế

Sử - Phượng

Sinh - Anh

Toán - Hà

NNgữ - Bích

Tchọn - Dũng

2

Sử - Phượng

Tchọn- ThươngV

TD - Hằng

GDCD - Hiền

Hoá - Linh

Sinh - Anh

Lý - Huế

Tchọn - Dũng

3

NNgữ - Hạnh

Toán - Phương

Địa - Lan

Toán - Hà

Lý - Huế

NNgữ - Bích

CNghệ - Hiền

TD - Hằng

4

Nhạc - ThươngV

NNgữ - Hạnh

Sử - Phượng

Địa - Lan

NNgữ - Bích

Hoá - Linh

Sinh - Vân

Lý - Huế

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu