Thời khóa biểu năm học 2014 - 2015

Áp dụng từ ngày
22 tháng 9 năm 2014THỜI KHÓA BIỂU

THỨ

TIẾT

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

8A – Chiều

8B – Chiều

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

2

Toán - Thương

Văn - Hiền

Toán - T.Hà

Địa - Lan

TD - Hằng

Văn - Yên

CNghệ - Linh

Hoá - Anh

NGLL – Hạnh

NGLL – Vân

3

Văn - Hiền

Toán - Thương

Địa - Lan

NNgữ - Bích

Văn - Yên

Sử - Hoài

TD - Hằng

Văn - Huyền

NGLL – Hạnh

NGLL – Vân

4

CNghệ - Vân

GDCD - Linh

NNgữ - Bích

Toán - T.Hà

NNgữ - Hạnh

TD - Hằng

Hoá - Anh

Lý - Huế

 

 

5

MT - Thủy

CNghệ - Vân

CNghệ - Miên

Sinh - Anh

Sử - Hoài

NNgữ - Hạnh

Lý - Huế

CNghệ - Linh

 

 

3

1

TD - Hằng

Sử - Yên

GDCD - Hiền

Toán - T.Hà

NNgữ - Hạnh

Sử - Hoài

Văn - Huyền

Toán - Thương

 

 

2

Sử - Yên

Toán - Thương

Toán - T.Hà

Nhạc - Lò

MT - Oanh

Toán - P.Hà

Tin - Dung

Văn - Huyền

 

 

3

NNgữ - Hạnh

Nhạc - Lò

Văn - Hoài

GDCD - Hiền

Sinh - Vân

Tin - Dung

Toán - Thương

MT - Oanh

 

 

4

Nhạc - Lò

NNgữ - Hạnh

TD - Hằng

Văn - Hoài

Toán - P.Hà

Tin - Dung

GDCD - Hiền

Địa - Lan

 

 

5

 

 

Nhạc - Lò

NGLL - Hạnh

Sử - Hoài

Sinh - Vân

Địa - Lan

Tin - Dung

 

 

4

1

GDCD - Linh

Văn - Hiền

TD - Hằng

Văn - Hoài

Toán - P.Hà

MT - Oanh

Văn - Huyền

Toán - Thương

 

 

2

Toán - Thương

TD - Hằng

Lý - Huế

CNghệ - Miên

Hoá - Linh

Toán - P.Hà

MT - Oanh

Địa - Lan

 

 

3

Văn - Hiền

Sinh - Anh

Văn - Hoài

TD - Hằng

CNghệ - Linh

Địa - Lan

Toán - Thương

Văn - Huyền

 

 

4

Văn - Hiền

Toán - Thương

Sử - Miên

NNgữ - Bích

TD - Hằng

Lý - Huế

Hoá - Anh

Văn - Huyền

 

 

5

Sinh - Anh

 

NNgữ - Bích

Sử - Miên

Lý - Huế

Hoá - Linh

Địa - Lan

GDCD - Hiền

 

 

5

1

Toán - Thương

TD - Hằng

Văn - Hoài

Tin - Dung

Văn - Yên

NNgữ - Hạnh

Văn - Huyền

Sinh - Vân

 

 

2

NNgữ - Hạnh

Địa - Lan

Văn - Hoài

Tin - Dung

Toán - P.Hà

CNghệ - Linh

Văn - Huyền

Toán - Thương

 

 

3

Địa - Lan

Toán - Thương

Sinh - Anh

Toán - T.Hà

NNgữ - Hạnh

Văn - Yên

Sinh - Vân

TD - Hằng

 

 

4

Sinh - Anh

CNghệ - Vân

Tin - Dung

TD - Hằng

CNghệ - Linh

Toán - P.Hà

Toán - Thương

NNgữ - Bích

 

 

5

 

NGLL - Linh

Tin - Dung

Lý - Huế

Địa - Lan

GDCD - Hạnh

NNgữ - Bích

NGLL - Anh

 

 

6

1

Toán - Thương

Văn - Hiền

Toán - T.Hà

Sử - Miên

GDCD - Hạnh

TD - Hằng

Sử - Hoài

Tin - Dung

 

 

2

NNgữ - Hạnh

Văn - Hiền

Sử - Miên

Văn - Hoài

Tin - Dung

Văn - Yên

NNgữ - Bích

TD - Hằng

 

 

3

TD - Hằng

NNgữ - Hạnh

Sinh - Anh

Văn - Hoài

Tin - Dung

Văn - Yên

Toán - Thương

NNgữ - Bích

 

 

4

Văn - Hiền

Tin - Dung

CNghệ - Miên

Sinh - Anh

Sinh - Vân

Nhạc - Lò

TD - Hằng

Toán - Thương

 

 

5

NGLL - Linh

Tin - Dung

NGLL - Hạnh

CNghệ - Miên

Nhạc - Lò

Sinh - Vân

NGLL - Anh

Sử - Hoài

 

 

7

1

CNghệ - Vân

Sinh - Anh

MT - Thủy

Toán - T.Hà

Hoá - Linh

NNgữ - Hạnh

Tin - Dung

Lý - Huế

 

 

2

Lý - Huế

NNgữ - Hạnh

NNgữ - Bích

MT - Thủy

Văn - Yên

Toán - P.Hà

Văn - Huyền

Hoá - Anh

 

 

3

Tin - Dung

Lý - Huế

Toán - T.Hà

Địa - Lan

Văn - Yên

Hoá - Linh

Sinh - Vân

Văn - Huyền

 

 

4

Tin - Dung

MT - Thủy

Địa - Lan

NNgữ - Bích

Toán - P.Hà

CNghệ - Linh

Lý - Huế

Sinh - Vân

 

 

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

 

 

                         

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu