Thời khóa biểu năm học 2014 - 2015 - HỌc kì II


THỜI KHÓA BIỂU

(Áp dụng từ ngày 05/01/2015)

 

THỨ

TIẾT

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Sinh - Anh

TD - Hằng

Văn - Hoài

Toán - Thương

NNgữ - Hạnh

Toán - P.Hà

Văn - Huyền

NNgữ - Bích

3

CNghệ - Vân

Sinh - Anh

GDCD - Hiền

TD - Hằng

Toán - P.Hà

NNgữ - Hạnh

NNgữ - Bích

Địa - Lan

4

Toán - P.Hà

MT - Thủy

Toán - Thương

Văn - Hoài

TD - Hằng

CNghệ - Linh

Địa - Lan

Văn - Huyền

5

GDCD - Linh

CNghệ - Vân

MT - Thủy

GDCD - Hiền

MT - Oanh

GDCD - Hạnh

Tin - Dung

Sử - Hoài

3

1

Sử - Yên

NNgữ - Hạnh

Toán - Thương

Văn - Hoài

Sinh - Vân

Toán - P.Hà

Văn - Huyền

TD - Hằng

2

NNgữ - Hạnh

Văn - Hiền

TD - Hằng

Văn - Hoài

Toán - P.Hà

Hoá - Linh

Lý - Dũng

Toán - Thương

3

MT - Thủy

Sử - Yên

Văn - Hoài

TD - Hằng

Địa - Lan

Tin - Dung

Toán - Thương

Văn - Huyền

4

CNghệ - Vân

Toán - P.Hà

Văn - Hoài

Toán - Thương

Hoá - Linh

Tin - Dung

TD - Hằng

Lý - Dũng

5

 

 

Sử - Miên

MT - Thủy

CNghệ - Linh

Địa - Lan

GDCD - Hiền

Tin - Dung

4

1

Nhạc - Lò

Văn - Hiền

Địa - Lan

Sử - Miên

Văn - Yên

Toán - P.Hà

Toán - Thương

Sử - Hoài

2

Toán - P.Hà

Văn - Hiền

Toán - Thương

Văn - Hoài

Địa - Lan

TD - Hằng

Hoá - Anh

NNgữ - Bích

3

Văn - Hiền

Toán - P.Hà

CNghệ - Bích

Toán - Thương

CNghệ - Linh

Văn - Yên

TD - Hằng

Hoá - Anh

4

TD - Hằng

Nhạc - Lò

Văn - Hoài

Địa - Lan

Toán - P.Hà

Văn - Yên

CNghệ - Linh

Toán - Thương

5

NGLL - Linh

 

Sinh - Anh

NGLL - Bích

Nhạc - Lò

Địa - Lan

Sử - Hoài

GDCD - Hiền

5

1

Văn - Hiền

Toán - P.Hà

Toán - Thương

Tin - Dung

GDCD - Hạnh

Văn - Yên

Sử - Hoài

Văn - Huyền

2

TD - Hằng

NNgữ - Hạnh

Sinh - Anh

Tin - Dung

Toán - P.Hà

Sử - Hoài

Văn - Huyền

Toán - Thương

3

Toán - P.Hà

TD - Hằng

NNgữ - Bích

Sinh - Anh

Văn - Yên

CNghệ - Linh

Văn - Huyền

Sinh - Vân

4

NNgữ - Hạnh

Địa - Lan

Tin - Dung

NNgữ - Bích

Văn - Yên

Toán - P.Hà

Toán - Thương

CNghệ - Linh

5

Địa - Lan

NGLL - Linh

Tin - Dung

CNghệ - Oanh

Sử - Hoài

NNgữ - Hạnh

Sinh - Vân

NGLL - Anh

6

1

Sinh - Anh

NNgữ - Hạnh

Lý - Dũng

Toán - Thương

TD - Hằng

Sinh - Vân

NNgữ - Bích

Nhạc - Lò

2

NNgữ - Hạnh

Văn - Hiền

TD - Hằng

CNghệ - Oanh

Tin - Dung

Lý - Dũng

Nhạc - Lò

Toán - Thương

3

Văn - Hiền

CNghệ - Vân

Nhạc - Lò

NNgữ - Bích

Tin - Dung

TD - Hằng

Toán - Thương

Hoá - Anh

4

Văn - Hiền

Tin - Dung

NNgữ - Bích

Lý - Dũng

NNgữ - Hạnh

Nhạc - Lò

Sinh - Vân

TD - Hằng

5

 

Tin - Dung

NGLL - Bích

Nhạc - Lò

Lý - Dũng

MT - Oanh

NGLL - Anh

Sinh - Vân

7

1

Lý - Dũng

GDCD - Linh

CNghệ - Bích

Địa - Lan

Văn - Yên

Sinh - Vân

Văn - Huyền

Tin - Dung

2

Toán - P.Hà

Lý - Dũng

Địa - Lan

Sinh - Anh

Hoá - Linh

Văn - Yên

Tin - Dung

Văn - Huyền

3

Tin - Dung

Sinh - Anh

NNgữ - Bích

Sử - Miên

Sinh - Vân

NNgữ - Hạnh

Lý - Dũng

Văn - Huyền

4

Tin - Dung

Toán - P.Hà

Sử - Miên

NNgữ - Bích

NNgữ - Hạnh

Hoá - Linh

Hoá - Anh

Lý - Dũng

5

SHL

SHL

SH

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu