THỜI KHÓA BIỂU KI I NĂM HỌC 2013-2014


 

Trường THCS Việt Dân

Năm học 2013 - 2014

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Áp dụng từ ngày 23 tháng 09 năm 2013

BUỔI SÁNG

THỨ
TIẾT

8A

8B

9A

9B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Địa - Lan

Hoá - Anh

Văn - Hoài

Lý - Thương

3

Hoá - Anh

Sinh - Vân

Văn - Hoài

Địa - Lan

4

Văn - Huyền

Địa - Lan

Lý - Thương

Tin - Dung

5

Sinh - Vân

Toán - Dũng

Địa - Lan

Tin - Dung

3

1

Sử - Miên

Toán - Dũng

Tin - Dung

Toán - Thương

2

Toán - Dũng

TD - Yến

Tin - Dung

Toán - Thương

3

Toán - Dũng

Văn - Huyền

Sử - Hoài

NNgữ - Yến TA

4

TD - Yến

NNgữ - Phương

Toán - Thương

Văn - Hoài

5

NNgữ - Phương

CNghệ - Dũng

NNgữ - Yến TA

HN - Dũng HN

4

1

Toán - Dũng

Nhạc - Lo

TD - Yến

GDCD - Miên

2

CNghệ - Dũng

Sinh - Vân

CNghệ - Thương

TD - Yến

3

Nhạc - Lò

TD - Yến

Sinh - Vân

Văn - Hoài

4

TD - Yến

Toán - Dũng

Lý - Thương

Văn - Hoài

5

Sinh - Vân

CNghệ - Dũng

Văn - Hoài

Lý - Thương

5

1

NNgữ - Phương

MT - Oanh

GDCD - Miên

Sử - Hoài

2

MT - Oanh

Sử - Miên

Văn - Hoài

TD - Yến

3

Văn - Huyền

NNgữ - Phương

Văn - Hoài

MT - Oanh

4

Văn - Huyền

Hoá - Anh

TD - Yến

NNgữ - Yến TA

5

Hoá - Anh

GDCD - Miên

NNgữ - Yến TA

Sinh - Vân

6

1

Toán - Dũng

Sử - Miên

MT - Oanh

Toán - Thương

2

GDCD - Miên

Văn - Huyền

Sinh - Vân

Toán - Thương

3

Sử - Miên

Văn - Huyền

Toán - Thương

Sinh - Vân

4

CNghệ - Dũng

NNgữ - Phương

Hoá - Anh

CNghệ - Thương

5

NNgữ - Phương

Toán - Dũng

HN - Dũng HN

Hoá - Anh

7

1

Tin - Dung

Lý - Dũng

Toán - Thương

Văn - Hoài

2

Tin - Dung

Văn - Huyền

Toán - Thương

Văn - Hoài

3

Văn - Huyền

Tin - Dung

Địa - Lan

Hoá - Anh

4

Lý - Dũng

Tin - Dung

Hoá - Anh

Địa - Lan

5

SH

SH

SH

SH

 Khối 8, 9 HĐNGLL vào chiều thứ 5 tuần 1 và tuần 3 hàng tháng (tiết 4).