THỜI KHÓA BIỂU KI I (BUỔI CHIỀU) NĂM HỌC 2013-2014


 

Trường THCS Việt Dân

Năm học 2013 - 2014

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Áp dụng từ ngày 23 tháng 09 năm 2013

THỨ
TIẾT

6A

6B

7A

7B

2

1

Nhạc - Lò

Toán - Tuyên

Địa - Lan

NNgữ - Phương

2

Văn - Hiền

Mĩ  thuật -  Oanh

NNgữ - Phương

Toán - Tuyên

3

Văn - Hiền

Sinh - Anh

Nhạc - Lò

Địa - Lan

4

Sinh - Anh

Văn - Hiền

Toán - Tuyên

Văn - Yên

5

Toán - Tuyên

Văn - Hiền

Văn - Yên

Nhạc – Lò

3

1

Tin - Dung

Sử - Miên

NNgữ - Phương

Văn - Yên

2

Tin - Dung

Địa - Lan

CNghệ - Trâm

Văn - Yên

3

Địa - Lan

NNgữ - Yến TA

Văn - Yên

CNghệ - Trâm

4

NNgữ - Yến TA

Tin - Dung

Văn - Yên

Sử - Miên

5

Sử - Miên

Tin - Dung

TD - Yến

NNgữ - Phương

4

1

CNghệ - Miên

Toán - Tuyên

Sinh - Vân

MT - Thủy

2

Toán - Tuyên

CNghệ - Miên

MT - Thủy

Sinh - Vân

3

Thể dục – Yến

Sinh - Anh

Sử - Miên

Toán - Tuyên

4

Sinh - Anh

Văn - Hiền

TD - Yến

Sử - Miên

5

 

 

Toán - Tuyên

CNghệ - Trâm

5

1

GDCD - Hiền

Toán - Tuyên

NNgữ - Phương

Địa - Lan

2

Toán - Tuyên

NNgữ - Yến TA

Địa - Lan

TD - Yến

3

NNgữ - Yến TA

TD - Yến

Toán - Tuyên

NNgữ - Phương

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

1

Toán - Tuyên

Nhạc - Lò

Sử - Miên

Văn - Yên

2

TD - Yến

Toán - Tuyên

GDCD - Yên

Lý - Dũng

3

CNghệ - Miên

TD - Yến

Lý - Dũng

GDCD - Yên

4

MT - Oanh

GDCD - Miên

Toán - Tuyên

TD - Yến

5

 

 

CNghệ - Trâm

Toán - Tuyên

7

1

NNgữ  – Yến T A

Văn - Hiền

Tin - Dung

Toán - Tuyên

2

Văn - Hiền

CNghệ - Miên

Tin - Dung

Sinh - Vân

3

Văn - Hiền

Lý - Thương

Sinh - Vân

Tin - Dung

4

Lý - Thương

     NNgữ  – Yến T A

Văn - Yên

Tin - Dung

5

SH

SH

SH

SH

 Khối 6, 7 HĐNGLL vào chiều thứ 5 tuần 2 và tuần 4 hàng tháng (tiết 4).