Thời khóa biểu học kỳ 2


   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU                            THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012

TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN                                                                                                     Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2012

                                                                                                                                       Buổi: Chiều ( Sáng)

 

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

 

2

Văn - Hiền

NNgữ - Phương

Sinh - Vân

Toán - Nguyệt

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

NNgữ - Phương

Tin - Quyên

Toán  - Nguyệt

Sinh - Vân

Tin – Quyên

TD - Phương

Sử - Hoài

Văn - Huyền

 

 

Sinh - Vân

Tin - Quyên

NNgữ - Phương

Nhạc - Miên

Tin – Quyên

NNgữ - Bích

Văn - Huyền

Sử - Hoài

 

 

Tin - Quyên

Văn - Hiền

GDCD - Miên

Hoạ - Oanh

TD - Phương

Tin - Quyên

CNghệ - Nguyệt

Lý - Minh

 

 

Tin - Quyên

Sinh - Vân

Nhạc - Miên

NNgữ - Phương

NNgữ - Bích

Tin - Quyên

Lý - Minh

CNghệ - Nguyệt

 

3

Toán - Thương

Sử - Miên

Tin- Quyên

Toán - Nguyệt

Nhạc - Miên

Văn - Yên

TD - Phương

Toán - Minh

 

 

Sử - Miên

Lý - Nguyệt

Tin- Quyên

NNgữ - Phương

Văn - Yên

Nhạc - Miên

Toán - Minh

Văn - Huyền

 

 

CNghệ - Thủy

Toán - Thương

Toán - Nguyệt

Địa - Yên

Địa - Huyền

Hóa - Giang

Nhạc - Miên

Địa - Vân

 

 

Lý- Nguyệt

CNghệ - Thủy

Địa - Yên

Tin- Quyên

Hóa - Giang

NNgữ - Bích

Văn - Huyền

Tin - Quyên

 

 

GDCD - Hiền

GDCD - Bích

NNgữ - Phương

Tin- Quyên

NNgữ - Bích

Địa - Huyền

Địa - Vân

Tin - Quyên

 

4

Toán - Thương

NNgữ - Phương

Sinh - Vân

Sử - Miên

Toán - Thương

Hoạ - Thủy

Sinh - Vân

Sử - Miên

 

 

TD - Phương

Địa - Hiền

Văn - Hoài

Sinh - Vân

Toán - Thương

Sinh - Vân

Toán - Minh

NNgữ - Bích

 

 

NNgữ - Phương

TD - Phương

CNghệ - Yến

Văn - Hoài

Hoạ - Thủy

Toán - Thương

NNgữ - Bích

Sinh - Vân

 

 

Địa - Hiền

Toán - Thương

TD - Phương

GDCD - Miên

CNghệ - Yến

Toán - Thương

GDCD - Trâm

GDCD - Miên

 

 

 

 

Sử - Miên

TD - Phương

Sinh - Vân

CNghệ - Yến

HNg - Dũng

TD - Phương

 

5

Văn - Hiền

Hoạ - Thủy

Toán - Nguyệt

Địa - Yên

Toán - Thương

Văn - Yên

Tin – Quyên

TD - Phương

 

 

Hoạ - Thủy

Sinh - Vân

NNgữ - Phương

Toán - Nguyệt

TD - Phương

Toán - Thương

Tin – Quyên

Văn - Huyền

 

 

Sinh - Vân

Văn - Hiền

Địa - Yên

NNgữ - Phương

Văn - Yên

Toán - Thương

TD - Phương

Toán - Minh

 

 

 

 

 

 

Lý - Nguyệt

TD - Phương

Văn - Huyền

NNgữ - Bích

 

 

 

 

 

 

Toán - Thương

Lý - Nguyệt

Toán - Minh

HNg - Dũng

 

6

Toán - Thương

NNgữ - Phương

Lý - Nguyệt

Văn - Hoài

Hóa - Giang

CNghệ - Yến

Toán - Minh

Sinh - Vân

 

 

TD - Phương

Toán - Thương

Toán - Nguyệt

CNghệ - Oanh

CNghệ - Yến

Sinh - Vân

Lý - Minh

Hóa - Giang

 

 

NNgữ - Phương

Toán - Thương

TD - Phương

Toán - Nguyệt

NNgữ - Bích

Hóa - Giang

Sinh - Vân

Toán - Minh

 

 

Toán - Thương

TD - Phương

Văn - Hoài

Lý - Nguyệt

Sinh - Vân

Địa - Huyền

NNgữ - Bích

Lý - Minh

 

 

 

 

CNghệ - Yến

TD - Phương

Địa - Huyền

NNgữ - Bích

Hóa - Giang

GDCD - Trâm

 

7

Nhạc - Miên

Văn - Hiền

Hoạ - Oanh

Văn - Hoài

GDCD - Hoài

Văn - Yên

Văn - Huyền

Hóa - Giang

 

 

CNghệ - Thủy

Văn - Hiền

Sử - Miên

Văn - Hoài

Sử - Miên

Văn - Yên

Văn - Huyền

Sử- Hoài

 

 

Văn - Hiền

Nhạc - Miên

Văn - Hoài

CNghệ - Oanh

Văn - Yên

GDCD - Hoài

Sử - Hoài

Văn - Huyền

 

 

Văn - Hiền

CNghệ - Thủy

Văn - Hoài

Sử - Miên

Văn - Yên

Sử - Miên

Hóa - Giang

Văn - Huyền

 

 

SH - Hiền

SH - Thủy

SH - Hoài

       SH - Oanh

NGLL- Giang

NGLL- Yên

NGLL-Minh

NGLL-Huyền