Thời khóa biểu học kì II


THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG

(Áp dụng từ ngày 02/03/2015)

THỨ

TIẾT

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

8A

8B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

2

Sinh - Anh

Toán - P.Hà

Văn - Hoài

Toán - Thương

NNgữ - Hạnh

TD - Hằng

Văn - Huyền

NNgữ - Bích

NGLL – Hạnh

NGLL-Vân

3

Toán - P.Hà

Văn - Hiền

Toán - Thương

TD - Hằng

Văn - Hoài

Văn - Huyền

Tin - Dung

Địa - Lan

NGLL – Hạnh

NGLL-Vân

4

CNghệ - Vân

Sinh - Anh

CNghệ - Bích

Văn - Hoài

Toán - P.Hà

NNgữ - Hạnh

Địa - Lan

Văn - Huyền

 

 

5

TD - Hằng

CNghệ - Vân

Địa - Lan

Sinh - Anh

CNghệ - Linh

GDCD - Hạnh

NNgữ - Bích

Tin - Dung

 

 

3

1

CNghệ - Vân

GDCD - Linh

Toán - Thương

Văn - Hoài

GDCD - Hạnh

Toán - P.Hà

Văn - Huyền

TD - Hằng

 

 

2

GDCD - Linh

NNgữ - Hạnh

Văn - Hoài

TD - Hằng

Toán - P.Hà

Địa - Lan

Sinh - Vân

Toán - Thương

NPT - Anh

 

3

Toán - P.Hà

TD - Hằng

Văn - Hoài

Toán - Thương

Địa - Lan

Lý - Dũng

GDCD - Hiền

Văn - Huyền

NPT - Anh

 

4

NNgữ - Hạnh

Lý - Dũng

TD - Hằng

MT - Thủy

Văn - Hoài

Tin - Dung

Toán - Thương

Sinh - Vân

NPT - Anh

 

5

 

NGLL - Miên

MT - Thủy

Địa - Lan

Lý - Dũng

Tin - Dung

Tin - Dung

GDCD - Hiền

NPT - Anh

 

4

1

Nhạc - Lò

Văn - Hiền

Toán - Thương

Văn - Hoài

Toán - P.Hà

TD - Hằng

Lý - Dũng

Hoá - Anh

 

 

2

Toán - P.Hà

Văn - Hiền

NNgữ - Bích

Văn - Hoài

TD - Hằng

Nhạc - Lò

Hoá - Anh

Toán - Thương

 

NPT - Anh

3

TD - Hằng

Toán - P.Hà

Văn - Hoài

NNgữ - Bích

Địa - Lan

CNghệ - Linh

Toán - Thương

Nhạc - Lò

 

NPT - Anh

4

Văn - Hiền

MT - Thủy

Sinh - Anh

Toán - Thương

Nhạc - Lò

Toán - P.Hà

TD - Hằng

Sử - Phượng

 

NPT - Anh

5

MT - Thủy

 

GDCD - Hiền

NGLL - Bích

CNghệ - Linh

Địa - Lan

Sử - Phượng

Lý - Dũng

 

NPT - Anh

5

1

Văn - Hiền

Toán - P.Hà

Sinh - Anh

Tin - Dung

Hoá - Linh

Văn - Huyền

Toán - Thương

TD - Hằng

 

 

2

Văn - Hiền

TD - Hằng

CNghệ - Bích

Tin - Dung

NNgữ - Hạnh

Toán - P.Hà

Hoá - Anh

Sinh - Vân

 

 

3

NNgữ - Hạnh

Địa - Lan

NNgữ - Bích

CNghệ - Oanh

Văn - Hoài

Hoá - Linh

Văn - Huyền

Toán - Thương

 

 

4

Địa - Lan

CNghệ - Vân

Tin - Dung

Sinh - Anh

Văn - Hoài

CNghệ - Linh

Văn - Huyền

Sử - Phượng

 

 

5

 

 

Tin - Dung

NNgữ - Bích

Sử - Phượng

NNgữ - Hạnh

Sinh - Vân

NGLL - Anh

 

 

6

1

NNgữ - Hạnh

Văn - Hiền

Toán - Thương

CNghệ - Oanh

TD - Hằng

Sinh - Vân

Lý - Dũng

Văn - Huyền

 

 

2

Sinh - Anh

NNgữ - Hạnh

TD - Hằng

Lý - Dũng

Tin - Dung

Văn - Huyền

Toán - Thương

NNgữ - Bích

 

 

3

Văn - Hiền

Sử - Phượng

Sử - Miên

Toán - Thương

Tin - Dung

Văn - Huyền

NNgữ - Bích

Hoá - Anh

 

 

4

Sử - Phượng

Tin - Dung

Lý - Dũng

Sử - Miên

Sinh - Vân

MT - Oanh

TD - Hằng

Toán - Thương

 

 

5

NGLL - Miên

Tin - Dung

NGLL - Bích

GDCD - Hiền

MT - Oanh

Sử - Phượng

NGLL - Anh

CNghệ - Vân

 

 

7

1

Lý - Dũng

NNgữ - Hạnh

Nhạc - Lò

NNgữ - Bích

Toán - P.Hà

Sinh - Vân

Văn - Huyền

Tin - Dung

 

 

2

Toán - P.Hà

Nhạc - Lò

NNgữ - Bích

Sử - Miên

NNgữ - Hạnh

Hoá - Linh

CNghệ - Vân

Lý - Dũng

 

 

3

Tin - Dung

Sinh - Anh

Địa - Lan

Nhạc - Lò

Hoá - Linh

Toán - P.Hà

Sử - Phượng

Văn - Huyền

 

 

4

Tin - Dung

Toán - P.Hà

Sử - Miên

Địa - Lan

Sinh - Vân

NNgữ - Hạnh

Nhạc - Lò

Văn - Huyền

 

 

5

SHL

SHL

SH Đội

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu