Thời khóa biểu học kì I


THỜI KHÓA BIỂU

(Áp dụng từ ngày 07/9/2015)

 

THỨ

TIẾT

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

8A

8B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

2

Toán - Hà

NNgữ - Hạnh

Tin - Quyên

Văn - Miên

CNghệ - Linh

NNgữ - Bích

TD - Hằng

Văn - Huyền

NGLL – Huyền

 

3

TD - Hằng

TD - Oanh

Sử - Miên

CNghệ - Vân

GDCD - Hiền

Văn - Hoài

Địa - Lan

Lý - Thương

NGLL – Huyền

 

4

NNgữ - Hạnh

Toán - Dũng

CNghệ - Vân

Sinh - Anh

Văn - Hoài

TD - Hằng

Văn - Huyền

Tin - Quyên

 

 

5

CNghệ - Hoài

Tin - Quyên

Sinh - Anh

Sử - Miên

NNgữ - Bích

GDCD - Hiền

Lý - Thương

Địa - Lan

 

 

3

1

CNghệ - Hoài

Toán - Dũng

TD - Hằng

NNgữ - Hạnh

Toán - Hà

Tin - Quyên

MT - Oanh

Văn - Huyền

 

 

2

GDCD - Anh

Văn - Hiền

Toán - Mai

TD - Hằng

Sử - Miên

Toán - Hà

Văn - Huyền

Tin - Quyên

 

NGLL – Huyền

3

Sinh - Vân

GDCD - Anh

NNgữ - Hạnh

Văn - Miên

TD - Hằng

Văn - Hoài

Toán - Thương

NNgữ - Bích

 

NGLL – Huyền

4

Văn - Hiền

CNghệ - Hạnh

Văn - Huyền

Toán - Mai

Tin - Quyên

Văn - Hoài

NNgữ - Bích

Toán - Thương

 

 

5

 

Sinh - Vân

Tin - Quyên

NGLL - Hạnh

Lý - Thương

Sử - Miên

CNghệ - Anh

NGLL - Bích

 

 

4

1

Địa - Lan

Toán - Dũng

Văn - Huyền

CNghệ - Vân

Toán - Hà

Nhạc - Trang

Sử - Hoài

Hoá - Linh

 

 

2

Nhạc - Trang

Địa - Lan

Sử - Miên

Toán - Mai

NNgữ - Bích

Văn - Hoài

Toán - Thương

Sinh - Vân

 

 

3

MT - Thủy

Nhạc - Trang

Toán - Mai

Lý - Thương

Văn - Hoài

Toán - Hà

Sinh - Vân

Văn - Huyền

 

 

4

Toán - Hà

NNgữ - Hạnh

CNghệ - Vân

Sử - Miên

Hoá - Linh

NNgữ - Bích

Văn - Huyền

Toán - Thương

 

 

5

NNgữ - Hạnh

NGLL - Vân

Lý - Thương

Nhạc - Trang

MT - Thủy

Hoá - Linh

NGLL - Bích

Sử - Hoài

 

 

5

1

Văn - Hiền

NNgữ - Hạnh

Địa - Lan

MT - Thủy

Nhạc - Trang

Sinh - Anh

Lý - Thương

MT - Oanh

 

 

2

Sinh - Vân

MT - Thủy

Nhạc - Trang

Địa - Lan

Văn - Hoài

Tin - Quyên

Toán - Thương

GDCD - Hiền

 

 

3

TD - Hằng

Sinh - Vân

Sinh - Anh

NNgữ - Hạnh

Văn - Hoài

CNghệ - Oanh

Văn - Huyền

Toán - Thương

 

 

4

NNgữ - Hạnh

Văn - Hiền

MT - Thủy

Toán - Mai

Sinh - Anh

NNgữ - Bích

Văn - Huyền

TD - Hằng

 

 

5

NGLL - Vân

 

NNgữ - Hạnh

Sinh - Anh

NNgữ - Bích

MT - Thủy

Tin - Quyên

Lý - Thương

 

 

6

1

Toán - Hà

Lý - Thương

Toán - Mai

Địa - Lan

TD - Hằng

Sử - Miên

Tin - Quyên

Văn - Huyền

 

 

2

Tin - Quyên

Văn - Hiền

Địa - Lan

TD - Hằng

Sử - Miên

Sinh - Anh

Toán - Thương

Văn - Huyền

 

 

3

Sử - Miên

Văn - Hiền

Văn - Huyền

Toán - Mai

Toán - Hà

TD - Hằng

Địa - Lan

Toán - Thương

 

 

4

Lý - Thương

Sử - Miên

Văn - Huyền

Tin - Quyên

Sinh - Anh

Toán - Hà

Hoá - Linh

TD - Hằng

 

 

5

 

 

NGLL - Anh

Tin - Quyên

CNghệ - Linh

Lý - Thương

GDCD - Hiền

Địa - Lan

 

 

7

1

Toán - Hà

CNghệ - Hạnh

GDCD - Anh

Văn - Miên

Tin - Quyên

Hoá - Linh

Sinh - Vân

NNgữ - Bích

 

 

2

Tin - Quyên

TD - Oanh

NNgữ - Hạnh

Văn - Miên

Hoá - Linh

Địa - Lan

NNgữ - Bích

Sinh - Vân

 

 

3

Văn - Hiền

Toán - Dũng

Toán - Mai

GDCD - Anh

Toán - Hà

CNghệ - Oanh

TD - Hằng

Hoá - Linh

 

 

4

Văn - Hiền

Tin - Quyên

TD - Hằng

NNgữ - Hạnh

Địa - Lan

Toán - Hà

Hoá - Linh

CNghệ - Anh

 

 

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu