Thời khóa biểu học kì I năm học 2017-2018 ( áp dụng từ ngày 09/10/2017)

Thời khóa biểu học kì I năm học 2017-2018 ( áp dụng từ ngày 09/10/2017)


thời khóa biểu học kì I năm học 2017-2018 ( áp dụng từ ngày 09/10/2017)

THỨ

TIẾT

6A

6B

7A

8A

8B

9A

9B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn - Huyền

NNgữ -Thu Thủy

Thể dục - Hằng

NNgữ - Bích

Hoá - Linh

T C Văn - L Anh

Toán - Duyên

3

T CVăn - Huyền

CNghệ - Hà Anh

NNgữ -Thu Thủy

Hoá - Linh

NNgữ - Bích

Văn - L Anh

Toán - Duyên

4

Sử - Thanh Hoài

Toán - Thảo

CNghệ - Linh

Thể dục- Hằng

     Sinh - Vân

Toán - Duyên

Văn - L Anh

5

HĐNG - Huyền

Thể dục - Hằng

Họa – Thủy

CNghệ - Thảo

Địa - Lan

Sinh - Vân

Văn - L Anh

3

1

Toán - Thảo

Văn - Huyền

Thể dục  - Hằng

GDCD-Thu Thủy

T C Toán- Dũng

Toán - Duyên

NNgữ - Bích

2

NNgữ -Thu Thủy

Văn - Huyền

Sử - Xâm

Thể dục - Hằng

CNghệ - Thảo

Sử - Thu Hoài

Toán - Duyên

3

TC Văn - Huyền

Nhạc - Oanh

Văn - Thu Hoài

Hoạ - Thủy

Hoá - Linh

NNgữ - Bích

Thể  dục - Hằng

4

 

NNgữ -Thu Thủy

Văn - Thu Hoài

Hoá - Linh

NNgữ - Bích

Hoạ - Oanh

GDCD - Xâm

5

 

HĐNG - Hà Anh

Nhạc - Hằng

Sử - Thu Hoài

Hoạ - Thủy

Hoá - Linh

Hoạ - Oanh

4

1

Hoạ - Oanh

Toán - Thảo

   Toán - Duyên

NNgữ - Bích

Văn - Xâm

Lý - Mai

Văn - L Anh

2

Nhạc - Oanh

Toán - Thảo

Địa - Lan

Sinh - Vân

Văn - Xâm

Văn - L Anh

Hoá - Linh

3

Toán - Thảo

CNghệ - Hà Anh

T C Toán - Mai

Văn - Xâm

GDCD-Thu Thủy

Địa - Lan

Toán - Duyên

4

NNgữ -Thu Thủy

Sinh - Hà Anh

Văn - Thu Hoài

T C Văn - Xâm

Toán - Mai

Toán - Duyên

Sinh - Vân

5

CNghệ - Hà Anh

Lý - Thảo

NNgữ -Thu Thủy

Toán - Mai

Sử - Thu Hoài

Toán - Duyên

Địa - Lan

5

1

GDCD - Vân

Toán - Thảo

Toán - Duyên

Văn - Xâm

Toán - Mai

Văn - L Anh

NNgữ - Bích

2

Lý - Thảo

Sử - Thanh Hoài

Sinh - Hà Anh

Nhạc - Hằng

Văn - Xâm

CNghệ - Vân

Sử - Thu hoài

3

Toán - Thảo

T C Văn - Huyền

Văn - Thu Hoài

Toán - Mai

Văn - Xâm

Địa - Lan

T C Toán- Duyên

4

Văn - Huyền

 

Sử - Xâm

Sử - Thu Hoài

T C Toán- Dũng

Thể dục - Hằng

Lý - Mai

5

Văn - Huyền

 

HĐNG - Lan

Lý - Mai

Sử - Thu Hoài

HĐNG - L Anh

HĐNG - Duyên

6

1

Toán - Thảo

Thể dục - Hằng

NNgữ -Thu Thủy

T C Văn - Xâm

Toán - Mai

NNgữ - Bích

Văn - L Anh

2

Văn - Huyền

Địa - Lan

GDCD-Thu Thủy

CNghệ - Thảo

NNgữ - Bích

GDCD - Xâm

Thể dục - Hằng

3

NNgữ -Thu Thủy

Hoạ - Oanh

T C Toán - Mai

NNgữ - Bích

Thể dục - Hằng

Văn - L Anh

CNghệ - Vân

4

Thể dục - Hằng

Sinh - Hà Anh

Lý - Thảo

Toán - Mai

Sinh - Vân

Văn - L Anh

Địa - Lan

5

Sinh - Hà Anh

NNgữ -Thu Thủy

Địa - Lan

SH - Bích

CNghệ - Thảo

Lý - Mai

Sinh - Vân

7

1

Thể dục - Hằng

T C Văn - Huyền

Sinh - Hà Anh

Văn - Xâm

Toán - Mai

Sinh - Vân

Hoá - Linh

2

CNghệ - Hà Anh

GDCD - Vân

CNghệ - Linh

Văn - Xâm

Nhạc - Hằng

T C Văn - L Anh

T C Toán- Duyên

3

Địa - Lan

Văn - Huyền

Toán - Duyên

Sinh - Vân

Lý - Mai

Thể dục - Hằng

Văn - L Anh

4

Sinh - Hà Anh

Văn - Huyền

Toán - Duyên

Địa - Lan

Thể dục - Hằng

Hoá - Linh

Lý - Mai

5

SH - Huyền

SH - Hà Anh

SH - Lan

Toán - Mai

SH - Linh

SH - L Anh

SH - Duyên

 Last saved by Adminz

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu