THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I KHỐI CHIỀU NĂM HỌC 2012 - 2013


 

Trường THCS VIỆT DÂN

Năm học 2012 - 2013

Học kỳ I

THỜI KHOÁ BIỂU

Thực hiện: 08/10/2012

BUỔI CHIỀU

 

THỨ
TIẾT

6A

6B

 

7A

7B

2

1

M. Thuật

   Oanh

Sử

Miên

Mĩ thuật

Thuỷ

Văn

Huyền

2

Sử

Miên

Toán

  Dũng

Văn

Huyền

Địa

Lan

3

Toán

  Dũng

M. Thuật

   Oanh

Địa

Lan

Mĩ thuật

Thuỷ

4

Toán

  Dũng

Địa

Huyền

T dục

Yến

C dân

Oanh

5

Địa

Huyền

Toán

  Dũng

C dân

Oanh

T dục

Yến

3

1

Sinh

Vân

T anh

Phương

Toán

Lương

Sử

Miên

2

T anh

Phương

Sinh

Vân

Sử

Miên

Toán

    Lương

3

C nghệ

Huyền

C dân

Miên

Sinh

Giang

Toán

    Lương

4

C dân

Miên

C nghệ

Huyền

T anh

Phương

Sinh

Giang

5

HĐNG

Hiền

HĐNG

Vân

Toán

Lương

C nghệ

Huyền

4

1

Văn

Hiền

Toán

  Dũng

Tin

Quyên

Sử

Miên

2

T dục

Thùy

Văn

Hiền

Tin

Quyên

T anh

Phương

3

T anh

Phương

T dục

Thùy

Sử

Miên

Tin

Quyên

4

Toán

  Dũng

Văn

Hiền

C nghệ

Huyền

Tin

Quyên

5

Văn

Hiền

T anh

Phương

Dũng

C nghệ

Huyền

5

HĐNG

Khối 8-9

1

C nghệ

Huyền

Văn

Hiền

Văn

Huyền

Nhạc

Thùy

2

Nhạc

   Thùy

Văn

Hiền

C nghệ

Huyền

Toán

    Lương

3

T dục

Thùy

C nghệ

Huyền

Toán

    Lương

Văn

Huyền

4

 

 

 

 

HĐNG

Huyền

HĐNG

  Lan

5

HĐNG

Hoài

HĐNG

Oanh

HĐNG

Thương

HĐNG

Yên

6

1

Toán

Dũng

Nhạc

Thùy

Toán

    Lương

Sinh

Giang

2

Dũng

T dục

Thùy

Sinh

Giang

T dục

Yến

3

Văn

Hiền

Toán

Dũng

T dục

Yến

Toán

    Lương

4

Văn

Hiền

Dũng

Nhạc

Thùy

T anh

Phương

5

 

 

 

 

T anh

Phương

Dũng

7

1

Tin

Quyên

Sinh

Vân

Văn

Huyền

T anh

Phương

2

Tin

Quyên

T anh

Phương

Văn

Huyền

Địa

Lan

3

Sinh

Vân

Tin

Quyên

T anh

Phương

Văn

Huyền

4

T anh

Phương

Tin

Quyên

Địa

Lan

Văn

Huyền

5

S hoạt

Hiền

S hoạt

  Vân

S hoạt

  Huyền

S hoạt

    Lan

 Các thông tin khác: