Thời khóa biểu học kì I (Áp dụng từ ngày 25/9/2016)


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN

THỜI KHÓA BIỂU

(Áp dụng từ ngày 25/9/2016)

THỨ

TIẾT

6A

7A

7B

8A

8B

9A

9B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Địa - Lan

Sử - Hoài

Toán - Thảo

Toán - Hà

NNgữ - Bích

Văn - Huyền

TD - Hằng

3

Nhạc - Lan

Văn - L.Anh

NNgữ - Bích

Hoá - Anh

Toán - Dũng

Sử - Hoài

Văn - Huyền

4

Văn – Huyền

NNgữ - Bích

GDCD - L.Anh

Lý - Thảo

TD - Hằng

Toán - Hà

Sử - Hoài

5

Tchọn – Huyền

GDCD - L.Anh

Sử - Hoài

Nhạc - Anh

Lý - Thảo

NNgữ - Bích

NGLL - Lan

3

1

Văn – Huyền

TD - Hằng

Toán - Thảo

MT - Thủy

Văn - Hoài

Toán - Hà

CNghệ - Oanh

2

MT - Oanh

Sinh - Vân

MT - Thủy

Toán - Hà

Sử - Hoài

Tchọn - Huyền

TD - Hằng

3

Toán - Mai

Sử - Hoài

Sinh - Vân

CNghệ - Oanh

Toán - Dũng

TD - Hằng

Văn - Huyền

4

Sử - Hoài

Toán - Thảo

CNghệ - Vân

TD - Hằng

CNghệ - Oanh

Văn - Huyền

Toán - Hà

5

Tchọn – Huyền

MT - Thủy

Tchọn - Thảo

Tchọn - Dũng

Tchọn - Hoài

Sinh - Vân

Tchọn - Hà

4

1

TD - Hằng

Toán - Thảo

NNgữ - Bích

Sử - Hoài

Toán - Dũng

GDCD - L.Anh

Toán - Hà

2

NNgữ - Bích

Văn - L.Anh

Sinh - Vân

Văn - Hoài

CNghệ - Oanh

TD - Hằng

Hoá - Anh

3

Toán - Mai

TD - Hằng

Toán - Thảo

Văn - Hoài

Hoá - Anh

Địa - Lan

Tchọn - Hà

4

Sinh - Anh

Địa - Lan

Lý - Thảo

GDCD - L.Anh

Sử - Hoài

Toán - Hà

Sinh - Vân

5

NGLL - Lan

Lý - Thảo

NGLL - Hằng

Sinh - Vân

Nhạc - Anh

NNgữ - Bích

GDCD - L.Anh

5

1

NNgữ - Bích

Toán - Thảo

Văn - L.Anh

Sử - Hoài

MT - Thủy

Văn - Huyền

Toán - Hà

2

CNghệ - Bích

Văn - L.Anh

Toán - Thảo

Toán - Hà

Văn - Hoài

Văn - Huyền

Địa - Lan

3

TD - Hằng

Văn - L.Anh

Sử - Hoài

CNghệ - Oanh

Hoá - Anh

Lý – Thảo

NNgữ - Bích

4

Sinh - Anh

Sinh - Vân

TD - Hằng

Văn - Hoài

NNgữ - Bích

Địa - Lan

Lý – Thảo

5

Lý - Thảo

NGLL - Hằng

Địa - Lan

NNgữ - Bích

GDCD - L.Anh

Hoá - Anh

Sinh - Vân

6

1

Văn – Huyền

Toán - Thảo

NNgữ - Bích

Văn - Hoài

Sinh - Vân

Hoá - Anh

Địa - Lan

2

Văn – Huyền

CNghệ - Vân

Tchọn - Thảo

Địa - Lan

Văn - Hoài

CNghệ - Oanh

NNgữ - Bích

3

Toán - Mai

NNgữ - Bích

Văn - L.Anh

Sinh - Vân

Văn - Hoài

Văn - Huyền

Hoá - Anh

4

 

Tchọn - L.Anh

Địa - Lan

Hoá - Anh

NNgữ - Bích

MT - Oanh

Văn - Huyền

5

 

Tchọn - L.Anh

CNghệ - Vân

NNgữ - Bích

Tchọn - Hoài

NGLL - Lan

MT - Oanh

7

1

CNghệ - Bích

Nhạc - Anh

Văn - L.Anh

TD - Hằng

Toán - Dũng

Lý – Thảo

Văn - Huyền

2

NNgữ - Bích

CNghệ - Vân

Văn - L.Anh

Tchọn - Dũng

TD - Hằng

Toán - Hà

Văn - Huyền

3

GDCD - L.Anh

NNgữ - Bích

Nhạc - Anh

Toán - Hà

Địa - Lan

Sinh - Vân

Lý – Thảo

4

Toán - Mai

Địa - Lan

TD - Hằng

NNgữ - Bích

Sinh - Vân

Tchọn - Huyền

Toán - Hà

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu