Thời khóa biểu học kì 2


Trường TH&THCS Việt Dân

Năm học 2020 - 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

                            Áp dụng từ ngày  11 tháng 01 năm 2021

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

 

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

2

NNgữ - Bích

Toán - Cường

Toán - Duyên

Văn - Huyền

Địa - Lan

Văn - Nga

Hoá - Linh

Sinh - Vân

 

 

3

Toán - Cường

Thể - Linh

Văn - Huyền

NNgữ - Bích

Văn - Nga

Thể - Oanh

Toán - Duyên

Văn - T.Hoài

 

 

4

Văn - Hằng

Toán - Cường

NNgữ - Bích

Toán - Duyên

Thể - Oanh

Địa - Lan

Sinh - Vân

Văn - T.Hoài

 

 

5

Văn - Hằng

Hoạ - Oanh

Nhạc - Lan

Toán - Duyên

NNgữ - Bích

Toán - Cường

GDCD - Nga

Hoá - Linh

 

 

3

1

Văn - Hằng

Sinh – Tùng

Toán - Duyên

Lý - Nguyệt

Toán - Cường

Thể - Oanh

Sử - T.Hoài

NNgữ - Bích

 

 

2

Văn - Hằng

Nhạc - Linh

    Lý - Nguyệt

GDCD - Oanh

Toán - Cường

NNgữ - Bích

Toán - Duyên

CNghệ - Vân

 

 

3

Sinh – Tùng

Địa - Lan

GDCD - Oanh

Thể - Linh

Sinh - Vân

Toán - Cường

Toán - Duyên

Sử - Hoài

 

 

4

Địa - Lan

CNghệ - Tùng

Thể - Linh

Sử - Hằng

Thể - Oanh

Toán - Cường

NNgữ - Bích

    Toán - Duyên

 

 

5

GDCD - Linh

Sử - Lan

Sử - Hằng

NGLL - Oanh

NNgữ - Bích

Sinh - Vân

GDHN – Đ.Hoài

Họa - Thủy

 

 

4

1

Toán - Cường

Văn - Hằng

Toán - Duyên

NNgữ - Bích

Văn - Nga

Nhạc – Đ.Hoài

Sử - T.Hoài

Thể - Oanh

 

 

2

Toán - Cường

NNgữ - Thủy

Toán - Duyên

Địa - Lan

Văn - Nga

Hoá - Tùng

Hoá - Linh

Sử - T.Hoài

 

 

3

Thể - Linh

GDCD - Hằng

Địa - Lan

Toán - Duyên

CNghệ - Tùng

Toán - Cường

Văn - T.Hoài

GDCD - Nga

 

 

4

Sinh – Tùng

Toán - Cường

NNgữ - Bích

Toán - Duyên

GDCD - Huyền

Văn - Nga

Văn - T.Hoài

Địa - Lan

 

 

5

NNgữ - Bích

   Toán - Cường

Hoạ - Thủy

TCToán - Duyên

Hoá - Tùng

GDCD - Huyền

Địa - Lan

TCVăn - T.Hoài

 

 

5

1

Nhạc - Linh

TCToán - Cường

Văn - Huyền

Hoạ - Thủy

Hoá - Tùng

Sinh - Vân

Toán - Duyên

NNgữ - Bích

 

 

2

C.Nghệ - Tùng

Văn - Hằng

Văn - Huyền

Sinh - Vân

Địa - Lan

NNgữ - Bích

Văn - T.Hoài

Toán - Duyên

 

 

3

Thể - Linh

Văn - Hằng

CNghệ - Tùng

Văn - Huyền

Toán - Cường

Địa - Lan

NNgữ - Bích

Toán - Duyên

 

 

4

Toán - Cường

NNgữ - Thủy

Sinh - Vân

Sử - Hằng

NNgữ - Bích

Hoá - Tùng

Lý- Duyên

Văn - T.Hoài

 

 

5

NGLL - Lan

 

Sử - Hằng

Thể - Linh

TCToán - Cường

NGLL - Vân

TCVăn - T.Hoài

Lý - Duyên

 

 

6

1

Sử - Lan

NNgữ - Thủy

Văn - Huyền

NNgữ - Bích

Toán - Cường

Văn - Nga

Văn - T.Hoài

Sinh – Vân

 

 

2

TCToán - Cường

Sinh – Tùng

Địa - Lan

TCVăn - Huyền

Sinh - Vân

Văn - Nga

Văn - T.Hoài

Lý - Duyên

 

 

3

Hoạ - Oanh

CNghệ - Tùng

NNgữ - Bích

Địa - Lan

Lý - Nguyệt

TCToán - Cường

Sinh - Vân

Văn - T.Hoài

 

 

4

NNgữ - Bích

NGLL Hằng

CNghệ - Tùng

Nhạc - Lan

Văn - Nga

Lý – Nguyệt

Thể - Oanh

Văn - T.Hoài

 

 

5

 

 

NGLL – Huyền

CNghệ - Tùng

NGLL - Nga

NNgữ - Bích

Lý- Duyên

GDHN – Đ.Hoài

 

 

7

1

TCVăn - Hằng

Thể - Linh

TCVăn - Huyền

Sinh - Vân

Sử- Nga

Hoạ - Thủy

Thể - Oanh

Toán - Duyên

 

 

2

CNghệ - Tùng

Lý - Nguyệt

Sinh - Vân

Văn - Huyền

Hoạ - Thủy

Sử - Nga

TCToán - Duyên

Thể - Oanh

 

 

3

Lý - Nguyệt

Văn - Hằng

Thể - Linh

Văn - Huyền

TCVăn - Nga

CNghệ - Tùng

Họa –Thủy

TCToán - Duyên

 

 

4

SHL - Lan

TCVăn - Hằng

TCToán - Duyên

CNghệ - Tùng

Nhạc – Đ.Hoài

TCVăn - Nga

CNghệ - Vân

Hoá - Linh

 

 

5

 

SHL – Hằng

SHL – Huyền

SHL - Oanh

SHL - Nga

SHL - Vân

SHL - Linh

SHL – Duyên

 

 

NGLL các lớp dạy vào tuần 1,3 háng tháng, GDHN lớp 9A dạy vào tuần 2, GDHN 9B dạy vào tuần 4 hàng tháng

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu