Thời khóa biểu học kì II


HÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II

(Áp dụng từ ngày 26/12/2016)

THỨ

TIẾT

6A

7A

7B

8A

8B

9A

9B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn - Đ.Mai

Toán - Thảo

GDCD - L.Anh

Sinh - Trang

Sử - Hoài

Văn - Huyền

Địa - Lan

3

CNghệ - Trang

Văn - Đ.Mai

Toán - Thảo

Văn - L.Anh

TD - Hằng

NNgữ - Bích

Sinh - Vân

4

Toán - Hà

TD - Hằng

Địa - Lan

TC - Dũng

Văn - Hoài

Sinh - Vân

Văn - Huyền

5

Nhạc - Hà

TC - Đ.Mai

NGLL - Hằng

TC - Dũng

Sinh - Trang

NGLL - Huyền

NNgữ - Bích

3

1

NNgữ - Bích

Văn - Đ.Mai

Toán - Thảo

Sử - Hoài

Hoá - Vân

Toán - Hà

TD - Hằng

2

Toán - Hà

CNghệ - Oanh

Văn - Đ.Mai

NNgữ - Bích

Địa - Trang

TD - Hằng

Sử - Hoài

3

Văn - Đ.Mai

Toán - Thảo

TD - Hằng

Hoá - Vân

NNgữ - Bích

Sử - Hoài

Văn - Huyền

4

Văn - Đ.Mai

Sinh - Trang

NNgữ - Bích

Địa - Trang

CNghệ - Thảo

Văn - Huyền

Toán - Hà

5

TC - Đ.Mai

NNgữ - Bích

Sinh - Trang

CNghệ - Thảo

TC - Hoài

TC - Huyền

TC - Hà

4

1

MT - Oanh

MT - Thủy

Toán - Thảo

TD - Hằng

Toán - N.Mai

Toán - Hà

Sử - Hoài

2

TD - Hằng

Toán - Thảo

Sử - Lan

Lý - N.Mai

Địa - Trang

Sử - Hoài

Toán - Hà

3

CNghệ - Trang

Sử - Lan

CNghệ - Oanh

Nhạc - Thủy

Văn - Hoài

Lý - N.Mai

TD - Hằng

4

Sử - Lan

CNghệ - Oanh

TC - Thảo

Toán - N.Mai

Nhạc - Thủy

TD - Hằng

GDCD - L.Anh

5

Lý - Thảo

GDCD - L.Anh

Nhạc - Thủy

Địa - Trang

TC - Hoài

Nhạc - K.Mai

TC - Hà

5

1

Toán - Hà

Nhạc - Thủy

NNgữ - Bích

Văn - L.Anh

Văn - Hoài

CNghệ - Oanh

Văn - Huyền

2

NNgữ - Bích

Sinh - Trang

MT - Thủy

TD - Hằng

Văn - Hoài

Toán - Hà

Văn - Huyền

3

Sinh - Trang

NNgữ - Bích

Địa - Lan

Toán - N.Mai

GDCD - L.Anh

Hoá - Vân

Toán - Hà

4

Địa - Lan

TD - Hằng

CNghệ - Oanh

MT - Thủy

Toán - N.Mai

Văn - Huyền

NNgữ - Bích

5

NGLL - Lan

NGLL - Hằng

Sinh - Trang

Hoá - Vân

MT - Thủy

TC - Huyền

Lý - N.Mai

6

1

Toán - Hà

TC - Đ.Mai

Toán - Thảo

GDCD - L.Anh

Toán - N.Mai

Văn - Huyền

CNghệ - Oanh

2

TC - Đ.Mai

Địa - Lan

NNgữ - Bích

CNghệ - Thảo

Sinh - Trang

Văn - Huyền

Toán - Hà

3

Sinh - Trang

Sử - Lan

Văn - Đ.Mai

NNgữ - Bích

Lý - N.Mai

GDCD - L.Anh

Hoá - Vân

4

 

Toán - Thảo

Văn - Đ.Mai

Toán - N.Mai

NNgữ - Bích

Toán - Hà

Nhạc - K.Mai

5

 

NNgữ - Bích

TC - Thảo

Sinh - Trang

Hoá - Vân

Địa - Lan

NGLL - Huyền

7

1

GDCD - L.Anh

Văn - Đ.Mai

Lý - Thảo

Toán - N.Mai

TD - Hằng

NNgữ - Bích

Sinh - Vân

2

TD - Hằng

Văn - Đ.Mai

Sử - Lan

NNgữ - Bích

CNghệ - Thảo

Lý - N.Mai

Hoá - Vân

3

Văn - Đ.Mai

Địa - Lan

TD - Hằng

Văn - L.Anh

NNgữ - Bích

Sinh - Vân

Lý - N.Mai

4

NNgữ - Bích

Lý - Thảo

Văn - Đ.Mai

Văn - L.Anh

Toán - N.Mai

Hoá - Vân

Văn - Huyền

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu