THỜI KHÓA BIỂU HK I KHỐI SÁNG NĂM HỌC 2012 - 2013


 

Trường THCS VIỆT DÂN

Năm học 2012 - 2013

Học kỳ I

THỜI KHOÁ BIỂU

Thực hiện: 08/10/2012

BUỔI SÁNG

 

THỨ
TIẾT

8A

8B

9A

9B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Sinh

Vân

Hoá

Giang

Sử

Hoài

T anh

Bích

3

Hoá

Giang

Sinh

Vân

T anh

Bích

Sử

Hoài

4

Văn

Hoài

T anh

Phương

Sinh

Vân

Hoá

Giang

5

T anh

Phương

Văn

Hoài

Hoá

Giang

Sinh

Vân

3

1

C dân

Oanh

Văn

Hoài

Hoá

Giang

Địa

Miên

2

Văn

Hoài

T. dục

Yến

Địa

Miên

Hoá

Giang

3

T dục

Yến

C dân

Oanh

Văn

Yên

T anh

Bích

4

Toán

Lương

C nghệ

Huyền

T anh

Bích

Văn

Yên

5

C nghệ

Huyền

Toán

Lương

H nghiệp

Dũng

H nghiệp

Dũng

4

1

Sử

Miên

Dũng

Thương

Văn

Yên

2

Sinh

Vân

Sử

Miên

Toán

Thương

T dục

Yến

3

C nghệ

Huyền

Sinh

Vân

Văn

Yên

Toán

Thương

4

Dũng

Nhạc

Thùy

T dục

Yến

Sinh

Vân

5

Nhạc

Thùy

C nghệ

Huyền

Sinh

Vân

Dũng

5

1

Toán

Lương

T anh

Phương

T dục

Yến

C nghệ

Huyền

2

Toán

Lương

T dục

Yến

Tin

Quyên

Văn

Yên

3

Hoá

Giang

Toán

Lương

Tin

Quyên

T dục

Yến

4

T dục

Yến

Toán

Lương

C nghệ

Huyền

Tin

Quyên

5

T anh

Phương

Hoá

Giang

Văn

Yên

Tin

Quyên

6

1

Tin

Quyên

Văn

Hoài

Địa

Miên

Văn

Yên

2

Tin

Quyên

Sử

Miên

Toán

Thương

Văn

Yên

3

Văn

Hoài

Toán

Lương

Toán

Thương

Địa

Miên

4

Toán

Lương

Tin

Quyên

M thuật

Oanh

Toán

Thương

5

Sử

Miên

Tin

Quyên

 C dân

  Oanh

Toán

Thương

7

1

Địa

Hoài

M thuật

Oanh

Toán

Thương

Dũng

2

Văn

Hoài

T anh

Phương

Thương

M thuật

Oanh

3

T anh

Phương

Địa

Hoài

Văn

Yên

 C dân

  Oanh

4

M thuật

Oanh

Văn

Hoài

Văn

Yên

Toán

Thương

5

S hoạt

Hoài

S hoạt

  Oanh

S hoạt

 Thương

S hoạt

  Yên