Bản thuyết minh xác định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Phụ lục thuyết minh xác định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu