Asset Publisher

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2012 - 2013

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2012 - 2013


 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Việt Dân

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2012 - 2013

 

STT

Họ tên

Chuyên môn

Số tiết

1

Nguyễn Thị Yên

Tổ trưởng: 3, Văn 9a, 9b: 10, CN 9B: 4, Lđ 9B: 2

19

2

Nguyễn Thị Huyền

Văn 7A, 7B: 8, CN 7A: 4, CTCĐ: 3, Địa 9: 4

19

3

Nguyễn Thị  Bích

NN 9: 4, TKHĐ: 2, Viết tin: 2, TPT Đội: 10

18

4

Nguyễn Thế Phương

NN 6,7,8

18

5

Nguyễn Thị Thu Hoài

Văn 8AB: 8, CN 8A: 4, Địa 8: 4, Sử 9: 2

18

6

Vũ Thị Thương

Toán  9: 8, Lý 9:4 , Tdục 6: 4Tập sự :2

18

7

Nguyễn Thị Nguyệt

Toán 7, 8: 16,  Lđ 7A : 2

18

8

Trần Thị Hà Anh

Hóa 8, 9: 8, CN 9A: 4, Tập sự: 2, Sinh7: 4

18

9

Nguyễn Thị Vân

CN 6B: 4,  Sinh 6,8,9: 12, lao động 6B:2

18

10

Đinh Tiến Dũng

Lý 6,7,8, : 6 , Thể dục 9: 4, toán 6AB : 8

18

11

Trần Ngọc Yến

CN 6,7,8,9: 14, GDCD 6: 2, nhạc 6 : 2

18

12

Nguyễn Cao Miên

Sử 6: 2, Sử 7: 4, Sử 8: 4, CD7,8: 4, Hát 7,8: 4

18

13

Đào Thị Hiền

CN 6A: 4, Văn 6a,b: 8, Thủ quỹ: 3, Lđ 9a: 2, 6A: 2

19

14

Nguyễn Thị Oanh

CN 8B: 4, Mĩ 8,9: 4, TD:7: 4,TD 8: 4: Địa 6: 2

18

15

Trần Thị Thủy

CN 7B: 4, Mĩ 6,7: 4, LĐ 7B: 2 Tổ trưởng: 3, Địa 7:4

17

16

Ngô Thị Quyên

Tin 6,7,8,9

16

17

Nguyễn Văn Dũng

Hướng nghiệp 9

2

18

Lê Ngọc Trâm

CD 9

2

 

                      Hiệu trưởng

 

 

 

 

                   Nguyễn Văn Dũng