Asset Publisher

Giới thiệu cuốn sách "Các triều đại Việt Nam"

Giới thiệu cuốn sách "Các triều đại Việt Nam"

Cuốn sách "Các triều đại Việt Nam" là một tập biên khảo có hệ thống, tận dụng những thành tựu mới nhất của khoa học lịch sử kết hợp với tham khảo các bộ sách cổ nhất của cá nhà sử học xưa và nay. Các tác giả sẽ cung cấp cho bạn đọc một lịch trình phát triển kế tiếp nhau của các triều đại, các ông vua, bà chúa, từ các thời vua Hùng đến vua Bảo Đại.


Các bạn hãy nhấn chuột vào dường link dưới đây để tải bài viết

/documents/48720/3291206/C%C3%A1c+tri%E1%BB%81u+%C4%91%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam.doc/1d9a30e6-762b-476b-9d18-a02ee560aa9e