Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2013

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2013


 

PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN
 
Số: 11/BC-TrH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   Đông Triều, ngày 03  tháng 03 năm 2013
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2013
 
* Trọng tâm công tác tháng03/2013:Thi đua dạy tốt học tốt lập thành tích chào mừng 8/3 và 26/03.
 
          - Thực hiện chương trình từ tuần 28 - tuần 31
          - Kiểm tra hồ sơ dự giờ thăm lớp giáo viên
          - Bồi dưỡng giáo viên dạy chuyên đề cấp cụm 2 môn Sử - Toán
          - Chấm ĐDDH, sáng kiến kinh nghiêm, giải pháp sáng tạo cấp trường
          - Ôn tập và hoàn thiện hồ sơ dự thi nghề phổ thông
          - Tuyên truyền phòng chống cháy nổ và ATVS lao động, môi trường, nước sạch, giờ trái đất.
 
Lịch cụ thể
 
Ngày/tháng
Nội dung công tác
Phân công thực hiện
Ghi chú
04/03 - 31/01
- Thực hiện chương trình dạy học từ tuần 28 - tuần 31
GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/03 - 07/03
- Tham gia thi GVG cấp cơ sở
GVG
08/03
- Tổ chức hoạt động kỉ niệm 08/03
Công đoàn
14/03
- Thi văn nghệ: Tiếng hát GV khu vực I
GV
16/03
- Thi giải toán qua mạng Internet
HSG
20/03
- Tham gia thi HSG cấp tỉnh
HSG
26/03
- Tổ chức kỉ niệm 26/03 thi rung chuông vàng
- Tối 26/03 thi văn nghệ xã Việt Dân tổ chức
- GV + HS
- Đội văn nghệ
 
29/03
Tuyên truyền PCCC, môi trường
CBGV
 
Nơi nhận:                                                                                                  
- Phòng GD (BC)
- Tổ chuyên môn
- Lưu
Hiệu trưởng
(Đã ký)
Nguyễn Văn Dũng