Xuất bản thông tin

Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN

 

Số:  47/BC-TrTHCSVD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Việt Dân, ngày 19  tháng 01  năm 2017

Về việc phân công trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

 

 

Kính gửi: Phòng GD&ĐT Đông Triều.

                  Thực hiện công văn số 52/PGD&ĐT ngày 16/01/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017;

                   Trường THCS Việt Dân báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của cán bộ, giáo viên cụ thể như sau:

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

25-27/01/2017

(tức 28-30 tháng chạp)

Nguyễn Thị Huyền

Chủ tịch CĐ

01627817568

2

28/01/2017

(tức mùng 1  tết)

Nguyễn Tiến Dũng

Hiệu trưởng

01644609299

3

29/02/2015

(tức mùng 2 tết)

Nguyễn Thị Kim Mai

Phó hiệu trưởng

0936560657

4

30-31/01/2017

(tức mùng3,4 tết)

Nguyễn Thị Oanh

Tổng phụ trách

01638983264

5

Ngày 01-02/02/2017

( tức mùng 5,6 tết)

Nguyễn Tiến Dũng

Hiệu trưởng

01644609299

6

Ngày 03-04/02/2017

(tức mùng 7,8 tết)

Nguyễn Thị Kim Mai

Phó hiệu trưởng

0936560657

                    Trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đồng chí CBGVNV của nhà trường, người đến công tác liên hệ trực tiếp với cán bộ, giáo viên theo lịch được phân công trên.

                     Trường THCS Việt Dân trân trọng báo cáo Phòng GD&ĐT thị xã và thông báo để các đồng chí CBGVNV của nhà trường liên hệ./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Cổng TTĐT nhà trường (đăng);

- Lưu: VT.

(Đã kí)

 

 

Nguyễn Tiến Dũng