Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2013

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2013


 

PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN
 
Số: 10/BC-TrH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   Đông Triều, ngày 02  tháng 02 năm 2013
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2013
 
* Trọng tâm công tác tháng02/2013:Phát động phong trào thi đua mừng Đảng, mừng xuân
          - Duy trì nề nếp dạy học và chuyên cần, sĩ số trước và sau tết
          - Bồi dưỡng HSG cấp tỉnh, thi GVG cấp cơ sở
          - Triển khai phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột và tích hợp liên môn
          - Thực hiện chương trình từ tuần 25 - tuần 27
Lịch cụ thể
 
Ngày/tháng
Nội dung công tác
Phân công thực hiện
Ghi chú
01/02 - 28/02
- Thực hiện chương trình dạy học tuần 25 - tuần 27
GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/02 - 15/02
- Nghỉ tết Quý Tỵ
BGH + CBGV
18/02
- Gặp mặt đầu xuân
- Tổ chức dạy học sau tết
BGH + CBGV
20/02
- Tham gia thi bóng đá thiếu niên cụm I
Đội tuyển
21/02
- Bối dưỡng Phương pháp Bàn tay nặn bột và tích hợp liên môn
CBGV
22/02
- Hội nghị góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992
BGH + CBGV
28/02
- Sinh hoạt chuyên đề cụm I
GV bộ môn
 
Nơi nhận:                                                                                                 
- Phòng GD (BC)
- Tổ chuyên môn
- Lưu
Hiệu trưởng
(Đã ký)
Nguyễn Văn Dũng