Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng

Chương trình công tác tháng


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS  VIỆT DÂN

Số:  02/TB-TrH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                       Việt Dân., ngày 08 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2./2012

                                                                                                                                       

 

* Trọng tâm công tác thán g 2/2012:

- Tái giảng đầu xuân + tổ chức tết trồng cây tại trường;

- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường và tổ chức chuyên đề cấp trường 3 môn ( Toán, Văn, Tin);

- Triển khai kế hoạch học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015;

- Kiểm tra nội bộ ( Hồ sơ chuyên môn);

- Ôn thi học sinh các môn Tiếng Anh và toán qua mạng.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

30/01/2012

Tái giảng đầu xuân + trồng cây xung quanh trường

BGH

02/02/2012

Họp chuyên môn triển khai kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường, phân công chuẩn bị tổ chức Chuyên đề cấp trường 03 môn ( Toán, Văn, Tin)

2 tổ chuyên môn

02/02/2012 đến 10/02/2012

Ôn thi đội tuyển IOE, Tiếng Anh

GV Tiếng Anh

8/02/2012

Thi giáo viên giỏi cấp trường

BGK +

10/02/2012

Họp trực tuyến + họp Hội đồng, triển khai thực hiến KH học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn  2012-2015

Hiệu trưởng

15/02/2012 đến 20/02/2012

Kiểm tra nội bộ , hồ sơ chuyên môn.

BGH

23/02/2012

Tổ chức chuyên dề 3 môn ( Toán, Văn, Tin) cấp trường, mời các trường trong cụm I.

BGH + 2 tổ chuyên môn

24/02/2012 đến 29/02/2012

Thăm lớp dự giờ tổ KH TN

BGH + Tổ TN

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

-  Phòng GD&ĐT

   - Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Dũng