Xuất bản thông tin

Chấ lượng hai mặt giáo dục học kì I năm học 2016 - 2017

Chấ lượng hai mặt giáo dục học kì I năm học 2016 - 2017


HÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS VIỆT DÂN                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG HAI MẶT GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

1. Hạnh kiểm

 

TT

Khối lớp

Tổng số

Nữ

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

1

6

37

20

26

70,27

9

24,32

2

5,41

0

0,00

0

0,00

2

7

45

23

28

62,22

13

28,89

4

8,88

0

0,00

0

0,00

3

8

64

35

32

50,00

29

45,31

3

4,69

0

0,00

0

0,00

4

9

50

29

26

52,00

18

36,00

6

12,00

0

0,00

0

0,00

 

Cộng

196

107

112

57,14

69

35,20

15

7,65

0

0,00

0

0,00

 

2. Học lực

TT

Khối lớp

Tổng số

Nữ

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

1

6

37

20

4

10,81

16

43,24

15

40,54

2

5,41

0

0,00

2

7

45

23

3

6,67

20

44,44

21

46,67

1

2,22

0

0,00

3

8

64

35

2

3,13

26

40,63

34

53,13

2

3,13

0

0,00

4

9

50

29

6

12,00

17

34,00

22

44,00

5

10,00

0

0,00

 

Cộng

196

107

15

7,65

79

40,31

92

46,94

10

5,10

0

0,00

 

Hiệu trưởng

(đã kí)

Nguyễn Tiến Dũng