Xuất bản thông tin

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014


           Biểu 05

 

                                                                   THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

2 lớp = 48

2 lớp = 58

2 lớp = 53

2 lớp = 51

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Thực hiện chương trình quy định của sở giáo dục từ năm 2011 và một số văn bản chỉ đạo các môn năm học 2012 – 2013,  văn bản chỉ đạo các môn năm học 2013 – 2014. 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Vận động học sinh ra lớp sau hè

- Mua sắm SGK, đồ dùng học tập, đồng phục cho học sinh đầu năm học mới.

- Phối hợp quản lý giáo dục học sinh theo quy định của nhà trường

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

- Đủ phòng học, bàn ghế, thiết bị dạy học cho các môn văn hóa và các môn tự chọn (phòng học tin học, phòng học Tiếng Anh, phòng học văn hóa và một bộ thiết bị dạy học đồng bộ từ khối 6 đến khối 9)

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

- Có đủ các thiết bị giáo dục thể chất, hoạt động ngoài giờ, hoạt động tập thể.

 

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

BGH: 2, giáo viên: 19(Biên chế: 12, hợp đồng : 7, TTHTCĐ: 1).

- Phương pháp quản lý:

+ Quản lý bằng pháp quy

+ Quản lý bằng kế hoạch

+ Quản lý bằng phân công chuyên môn

+ Quản lý bằng thanh, kiểm tra ...

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

- Hạnh kiểm: Tốt:60%, Khá:38%, TB: 2%, không có yếu kém.

- Học lực: Giỏi: 7%, Khá: 47%, TB: 44.5%, Yếu: 1.5%.

- Sức khỏe: 100% đạt yêu cầu về sức khỏe

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

- Đạt tỷ lệ 100%

Việt Dân, ngày 05 tháng 9 năm 2013

                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                              (Ký tên và đóng dấu)

 

                                                             

 

 

                                                   

 

                                                     Nguyễn Văn Dũng